Právní upozornění

Regulace

Naši advokáti jsou oprávněni k poskytování právních služeb v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. Jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a podléhají její kárné pravomoci. Česká advokátní komora je též orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě služeb jimi poskytnutých (§ 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění). Bližší informace k tomuto lze nalézt zde.

Vyloučení odpovědnosti

Kontinuálně vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili správnost a přesnost informací uvedených na těchto stránkách. Vzhledem k povaze tohoto média a možnosti jeho narušení ze strany třetích subjektů však nepřijímáme žádnou odpovědnost související s dalším použitím těchto informací a spoléháním se na ně.
Informace obsažené na těchto stránkách jsou obecné povahy, nejsou nutně vyčerpávající, úplné, přesné ani aktualizované a při jejich zpracovávání nebyl brán ohled na potřeby žádného konkrétního případu. Nejsou tedy právní či odbornou radu ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Obsah těchto stránek není placenou právní službou ani ji nijak nenahrazuje. Potřebujete-li právní radu v konkrétní věci, neváhejte nás kontaktovat.

Příspěvky

Autoři příspěvků na těchto stránkách prostřednictvím nich vyjadřují své osobní názory. Tyto v žádném případě nepředstavují naše oficiální stanovisko a nejsou nijak závazné. Autoritativní v konkrétní věci je pouze stanovisko příslušného soudu vyjádřené jeho pravomocným rozhodnutím. To přitom nelze na základě příspěvků obsažených na těchto stránkách jakkoli předjímat. Neodpovídáme za aplikace názorů vyjádřených na těchto stránkách na jakýkoli konkrétní případ.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na obsah třetích stran. Za tento neneseme jakoukoli odpovědnost. V případě zjištění jeho závadnosti budou takovéto odkazy neprodleně odstraněny.

Elektronická komunikace

Elektronické zprávy rozesílané z našich serverů jsou určeny pouze pro jejich adresáty. V případě, že jste takovouto zprávu obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.
U těchto zpráv může docházet ke zkomolení, pozměnění a zpoždění nebo mohou být napadeny škodlivým softwarem. Vyvíjíme maximální možné úsilí k prevenci těchto rizik. Nelze je však zcela eliminovat. Vycházíme proto z předpokladu, že každý, kdo s námi tímto způsobem komunikuje, si je těchto rizik plně vědom a dobrovolně je přijímá. Jestliže v tomto ohledu potřebujete další informace, kontaktujte nás.

Databáze obchodních kontaktů

Za účelem zkvalitňování našich služeb vytváříme databázi obchodních kontaktů. Informace v ní obsažené slouží pouze pro naši interní potřebu. Pokud je jakýkoli údaj týkající se Vaší osoby nesprávný nebo nepřesný nebo pokud si přejete jeho vyřazení z naší databáze, kontaktujte nás.

Duševní vlastnictví

Obsah těchto stránek podléhá právům duševního vlastnictví. Obsah těchto stránek nelze užívat bez předchozího písemného souhlasu jejich autorů.

Povaha spolupráce a odpovědnost

"Advokátní.NET" je společné označení pro sdružené advokáty a jejich spolupracovníky. I přes vzájemnou spolupráci tyto osoby nezastupují Advokátní.NET ani sebe navzájem. Služby jsou poskytovány advokáty a jejich spolupracovníky, a to na jejich vlastní odpovědnost. Advokátní.NET žádné služby neposkytuje.

Zvláštní poděkování

Tímto bychom chtěli poděkovat

Free Stock Videos by Videezy!